Share

МОН одобри проект за над 760 хиляди лева за интеграция и мотивация на ученици от две свищовски училища

петък, 11 Ное., 2016, 11:26ч.


dsci1259

 

Одобреният проект “Да успеем всички заедно” на стойност 763 734.52 лв. е с продължителност 24 месеца и е насочен към интеграция и подобряване на езиковите умения и образователни резултати на децата от СОУ “Цветан Радославов” и ОУ ” Филип Сакелариевич”- Свищов. Проектът предвижда работа за интеграцията на 531 деца и приблизително същия брой родители.

Поради закриване на училища в близки до Община Свищов населени места, двете училища са станали приемник на ученици от закритите училища. Училищата имат изградена стратегия за образователна интеграция на децата, в която са включени мерки свързани с популяризиране на методики за повишаване образователните резултати на учениците, приобщаване на родителите и преодоляване проблема с неграмотността на учениците от етническите малцинства. Предвидените дейности по проекта целят да помогнат на учениците от етническите малцинства, съвместно с връстниците си, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация. Тази цел ще бъде постигната чрез вариативност от допълнителни учебни и клубни дейности, учебни пътувания, работа с родители и допълване на образователни и интеграционни стратегии на ниво училище и община.

Целта на дейността е да укрепи връзката между семейството и училището и да мотивира учениците за образователни постижения. Засилване на мотивацията на 531 ученици на възраст от 7 до 19 години и техните родители за участие в образователния процес. В изпълнението на целта ще бъдат ангажирани психолози, социални работници и медиатори, които ще работят с децата и семействата. Дейността ще стартира при сформирането на клубните дейности в двете училища. Психолозите, социалните работници и медиаторите ще оказват социално-психологическо, индивидуално и групово консултиране на лицата от целевата група.Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица ще се уреждат съгласно българското трудово и осигурително законодателство. За целите на дейността ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип, който ще се състои от медиатор – 2 бр. , социален работник- 2 бр, психолог – 2 бр., експерт образователни дейности – 2 бр. Екипът ще се помещава в СОУ “Цветан Радославов” и в ОУ “Филип Сакелариевич”, за да има непрекъснат контакт с учениците, родителите и преподавателите. Медиаторите , социалните работници, психолозите и експерт образователни дейности ще бъде назначен на граждански договори.

Вече е установено, че участието на семейството в образованието на децата е от решаващо значение за успеха в образованието им. Дейностите касаещи родителите включват:

1.Провеждане на консултации за родители, чиито деца не посещават редовно училище и имат проблеми с образователните материали.

2. Създаване на обучителни групи за родители един път в месеца в рамките на 2 години по теми свързани с :

– ролята на родителите в образованието на децата;

– образованието като ценност;

– нагласи към образованието в различните етнически групи;

– трудности, които срещат децата в образованието;

– “за” и “против” помощта от родителите в писането на домашни;

– връзката между училището и семейството;

– страховете на родителите;

– трудните деца;

– учителят и родителят – двамата най-важни възрастни в живота на детето;

– фамилното учене;

Групите за родители ще се провеждат в удобно за тях време, след работа или събота и неделя, така че да се осигури максимално участие от страна на всички желаещи родители. В групите ще присъстват родители от всички представени етноси в училището и ще се зачита правото на равнопоставеност на всеки от тях. По време на съвместните срещи ще се ползва методологията за учене чрез опит и преживяване като родителите ще бъдат поставени в добронамерена среда на споделяне, дискутиране и възможност за правене на изводи по отношение на възпитанието и ученето на децата. В групите ще участват и учители, така че да се укрепи връзката на партньорство между учителите и родителите и между училището и семейството. Одобреният проект е за срок от 24 месеца, като дейността ще стартира от четвъртия проектен месец, като първите 3 месеца са подготвителни за избор на доставчик по ЗОП.

 

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Автодиагностика във В. Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Обръщение на Даниел Панов

Уважаеми съграждани, Приятели, Благодаря на онези, които останаха верни на себе си и подкрепиха кандидата на ГЕРБ в първия тур...

Затвори