Share

Заповед за подновяване на посещенията в детските градини и детските ясли в община Горна Оряховица

четвъртък, 21 май, 2020, 17:08ч.


img_1589893105

З А П О В Е Д
№1693/21.05.2020 г.
гр. Горна Оряховица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето, обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, както и със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и моя Заповед № 1684/20.05.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Детските градини (с изключение на Филиала в с. Горски долен Тръмбеш към Детска градина „Слънчице“, с Върбица) и детските ясли на територията на община Горна Оряховица да се отворят за посещение от деца, считано от 26 май 2020 година, при стриктното прилагане и спазване на Мерките на Министъра на здравеопазването за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на децата.
2. Подновяването на посещението на детските градини и детските ясли да става поетапно и контролирано, съобразно обективната възможност на детските заведения за прилагане на Мерките на Министъра на здравеопазването за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на децата.
3. Посещението в градински и яслени групи е допустимо само за деца, които са записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 година, по желание на родителите с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, като, при подновяването на посещението на детска градина от детето, еднократно подписват информирано съгласие по образец на Министерство на образованието и науката.
4. Препоръчително е в настоящата ситуация децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат в домашна обстановка – единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция.
5. Възлагам на директорите на детските градини и детските ясли да организират процесите по възстановяване на работата в детската градина, съгласно всички изисквания, посочени в Мерките на Министъра на здравеопазването за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на децата и Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пламен Мадемов – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“на Община Горна Оряховица.
Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение и да се публикува на официалния сайт: https://www.g-oryahovica.bg/.

ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново | Автосервиз във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Обсъжда се разкриването на спортна паралелка в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Г. Оряховица

Разкриването на паралелка с профил „Спорт“ в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ обсъдиха на работна среща кметът на Общината инж....

Затвори