Share

Успешно е обновена ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени по ОПРР„Региони в растеж”

четвъртък, 25 Окт., 2018, 15:03ч.


obstina-Pavlikeni

На 29.10.2018 г. от 11.00 часа, в ПГАТ “Цанко Церковски”, бул. “Руски”№ 46, гр. Павликени ще се проведе официална церемония “Официално откриване” на обновената Професионална гимназия по аграрни технологии. От 15.00 часа в същия ден, в заседателната зала на Общински съвет

Павликени, бул.”Руски”№ 4, ще се проведе заключителна конференция за отчитане резултатите от изпълнението на Проект „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Административен договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0024-С01/14.12.2016 г.

На конференцията, пред заинтересовани страни, граждани и медии, ще бъде представена информация за изпълнението на дейностите, поставените цели и постигнатите резултати, както и за приноса на Европейския фонд за регионално развитие за реализиране на проекта.

Стойност на проекта:

1 300 000 лева, от които

1 105 000 лева европейско и

195 000 лева национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 26 месеца от датата на Договора за безвъзмездна финансова помощ;

Бенефициент: Община Павликени;

Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Община Свищов и сдружение „33-ти пехотен Свищовски полк“ ще отбележат 100 г. от славната победа при Дойран

На 27.10.2018 г. в Конферентната зала на х-л „Калето“, в Свищов ще се проведе честване на 100-годишнината от славната победа…

Затвори