Share

Становище на Комисията за конкурс за обществения транспорт

понеделник, 13 Ян., 2014, 17:54ч.


 

 

Със Заповед №РД 22 – 1086/08.07.2011 г. на Кмета на Община Велико Търново и Решение № 845/26.09.2013 година на Великотърновски общински съвет е изменен състава на комисията за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми – републиканска, областна и общинска  от квотата на Община Велико Търново. В състава на настоящата комисия, съобразено с мотивите от решенията на Върховен административен съд и принципите за прозрачност и неналичие на конфликт на интереси са включени: представител на браншовата организация  на превозвачите, представители на КАТ и ДАИ, гр. Велико Търново, също така експерти – служители в Община Велико Търново и шест общински съветници от различни политическо представени формации в местния парламент. Председател на комисията е зам.-кмет „Икономическо развитие” Снежана Данева.

Съобразно съдебно решение на ВАС,  неподлежащо на последващо обжалване и влязло в законна сила от една  страна и Заповедта на Кмета, указанията за действие на комисията са  – „продължаване на процедура от фазата на допускане и оценяване на предложенията на кандидатите, подали заявление за участие за пакет № 3”, като взетите от нея решения трябва да бъдат ясно мотивирани, при спазване на нормативните изисквания.

Според решенията на Върховния административен съд и процедурните разпоредби в Наредба № 2/2002г. комисията свиква на 27.11.2013 година заседание по изпълнение законоустановените процедури. На заседанието присъстват всички членове на комисията, както и всички заинтересувани страни в лицето на превозвачите – кандидати, подали заявления за участие в процедурата.  В хода на разглеждане на документите, председателят на комисията установява че плик – технико- икономическо предложение на един от участниците е предаден запечатан и не се намира в документите, поради което прекратява заседанието на комисията до изясняване на обстоятелствата. На комисията е предоставен по служебен път със съответните приемо-предавателни протоколи от Административен съд Велико Търново предаденият запечатан плик с технико- икономическо задание.

В последващо заседание на комисията на 7.01.2013 година пликът е отворен в присъствието на всички членове на комисията и е продължена процедурата.. Членовете на комисията във всичките си действия се ръководят изцяло от решенията на съда и съществуващите законоустановени правила и разпоредби. Членовете на комисията единодушно отхвърлят всякакви опити за спекулация относно законността и целесъобразността в работата и решенията на комисията.

След окончателно приключване дейността на комисията и изготвяне на протокол ще бъде дадена допълнителна информация.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Бъдещи архитекти работят за кандидатурата на В. Търново за Европейска столица на културата

Студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия представиха свои курсови проекти, свързани с подготовка кандидатурата на Велико Търново за…

Затвори