Share

Предстои откриване на обновената и модернизирана ДГ “Елена Грънчарова” в Горна Оряховица

понеделник, 8 Ян., 2018, 16:56ч.


gerbgornaoriahovitca

На 15.01.2018 г. от 11.30 ч. официално ще бъде открито, обновеното и модернизирано детско заведение ДГ „Елена Грънчарова“, гр. Горна Оряховица, което се реализира  по проект  BG16RFOP001-1.027-0001-C01  „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

„Този документ е създаден в рамките на Проект   BG16RFOP001-1.027-0001-C01  „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Трима прокурори, четирима следователи и един служител от Окръжна прокуратура наградени от Висш съдебен съвет

Трима прокурори, четирима следователи и един служител от Окръжна прокуратура – Велико Търново са наградени от Висш съдебен съвет с…

Затвори