Share

“Право на труд – право на достоен живот” е новият проект, който подписа Община Свищов

петък, 21 Апр., 2017, 14:42ч.


svi

НОВ ПРОЕКТ:  „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

На 10 април 2017 г., Община Свищов подписа договор с Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Съгласно договора Общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 324 166.08 лв., за реализирането на Проект „Правото на труд – право за достоен живот“.

Проектът надгражда и доразвива мрежата от социални услуги в Община Свищов, с разкриването на нови услуги:  „Социално-консултативен център” (СКЦ) и „Социален асистент”(СА), които са интегрирани и взаимно обвързани.

– СКЦ е иновативна социална услуга. Тя подкрепя безработни,лица с увреждания и членовете на техните семейства за по-активно поведение, самореализация и излизане на пазара на труда, което да повлияе върху социалната и професионалната им реализация и да повиши качеството им на живот.Ще се предлага пакет от стимулиращи дейности в т.ч. индивидуално социално и психологическо консултиране и подкрепа за повишаване на самооценката, промяна в нагласите и овластяване; информиране,консултиране и ориентиране с цел подпомагане на лицата при избора им на подходяща професия; мотивационни тренинги и обучения за придобиване на пригодност за заетост, умения за независим живот, за търсене на работа и поддържане на добра работна репутация.

Потребителите на СКЦ ще бъдат насочвани и подпомагани при регистриране в ДБТ и/или започване на работа. Предвидено е  15 лица с увреждания да започнат работа. СКЦ ще разполага с информационни материали и фонотека.

– Услугата „Социален асистент“ е предназначена за 40 лица/деца с увреждания и включва лична помощ, подкрепа и социално включване, помощ за комунално-битови потребности. Тя цели да отмени членове на семейството в грижа за детето/лицето с увреждане и да им даде възможност за реализация и активно включване в социалния живот на общността. Пълната обвързаност с интереса на семейството в посока преодоляване на безработицата и повишаване качеството на живот прави услугата различна от съществуващите подобни до момента. В услугата ще бъдат обхванати минимум 40 потребители.

Проектът се реализира в партньорство с Фондация ЕКИП. Партньорската органицзация ще проведе професионално обучение по професия „Социален асистент“ с 25 участници. От тях мин.20 ще бъдат назначени на работа.

Дейностите по проекта ще стартират на 01 май 2017 година. Проекта е с продължителност 20 месеца и приключва на 31.12.2018 година.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Община В. Търново е първата сред местните власти, която внедрява Общата рамка за оценка – CAF

Община Велико Търново е първа сред администрациите на местните власти, в която започна внедряването на Общата рамка за оценка –…

Затвори