Share

Свищов с проект за интеграция на ученици от малцинствата

сряда, 8 Февр., 2017, 13:36ч.


20170207091507

Община Свищов сключи договор № BG05M2OP001-3.002-0215-С01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос “Образователна среда за активно социално приобщаване”, за изпълнение на проект “Да успеем всички заедно”.

Настоящият проект е резултат от желанието на Община Свищов да предостави благоприятна образователна среда на всеки подрастващ и да създаде подходящи условия за интеграция на всеки ученик. Проблемът, който се опитва да се реши е свързан с недостатъчното ниво на постигане на успехи на децата от етническите малцинства в образователната система.

Основната цел на проекта е да помогне на учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация чрез:
подобряване условията за равен достъп до образование;
приобщаване на родителите в образователния процес;
повишаване качеството на образование в училищата, които интегрират деца от различни етноси;
допълнителни занимания по български език за ученици, на които той не е майчин;
създаване на форми на компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
предлагане на разнообразни дейности за взаимно опознаване на учениците от различните етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
иницииране на дейности, свързани с преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход;
дейности за опазване и съхраняване на местните обичаи и традиции на етносите;
извънкласни и извънучилищни дейности.

Проектното предложение се изпълнява в партньорство със СУ “Цветан Радославов”, ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов и сдружение „Нова възможност“ гр. Плевен.

Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца и е на обща стойност 763 734.52 лева – 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново | Автосервиз във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
„Измамникът Тартюф” – Съществува ли още? Ние ли го избираме или той нас?

„Идеята, която преследваме с тази постановка, е да покажем как едно общество може да роди Тартюф  и как Тартюф може…

Затвори