Share

Обновяват по проект ПГАТ “Цанко Церковски” в Павликени

вторник, 6 Мар., 2018, 11:21ч.


pavlikeni

На 12 март от 11.00 ч. в ПГАТ „Цанко Церковски“, бул. Руски” № 46, гр. Павликени, ще се проведе официална церемония “Първа копка” за стартиране на строително-монтажните работи по Проект „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Административен договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0024-С01/14.12.2016 г.;

Стойност на проекта:
1 300 000 лева, от които
1 105 000 лева европейско и
195 000 лева национално съфинансиране;

Продължителност на проекта:
26 месеца от датата на Договора за безвъзмездна финансова помощ;
Бенефициент: Община Павликени;
Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция
“Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“;

Цели на проекта:
• Подобряване на образователната инфраструктура от регионално значение, предоставяща
квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда.
• Повишаване привлекателността и понижаване разходите за издръжка в професионалната гимназия.
• С обновяването на учебното заведение ще се повиши неговата конкурентноспособност, ще се
предотврати тенденцията към намаляване на учащите, ще се намали процентът на преждевременно
напусналите сферата на образованието и ще се подобри професионалната реализация на
завършилите.
Очаквани резултати:
• Изпълнение на енергоспестяващите мерки, предписани в докладите от обследванията, в резултат
на което ще се постигане клас на енергийна ефективност “В”;
• Изпълнение на предписанията от докладите за установяване на техническите характеристики на
сградите.
• Качественото изпълнение на проекта ще допринесе съществено за подобряване на условията за
обучение в ПГАТ “Цанко Церковски” и увеличаване броя на учащите се.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново| Хотел в Арбанаси
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Открити уроци по родолюбие зарадваха малки и големи във В. Търново

Открити уроци по родолюбие зарадваха малки и големи във Велико Търново. В редица детски градини в Старата столица малчуганите доказаха,…

Затвори