Share

МИГ„Лясковец – Стражица” получава 4,5 милиона

петък, 28 Окт., 2016, 12:12ч.


img_5401

Местната инициативна група „Лясковец – Стражица” получава финансиране в размер на 4,5 млн. лева за реализация на единствената в цялата Великотърновска област одобрена Многофондова стратегия за местно развитие. След успешно реализираната стратегия през предходния период с усвоено над 97% финансиране по 10 мерки за местни проекти в сферата на земеделието, бизнеса, подобряване на инфраструктурата, местното културно и природно наследство, местната инициативна група се утвърди като успешно публично-частно партньорство, което ще продължи да финансира проекти на територията на общините Лясковец и Стражица. Одобреният бюджет на Многофондовата стратегия включва  близо 3 милиона лева, осигурени от Програмата за развитие на селските райони и 1,5 млн. лева одобрен бюджет от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Финансирането на стратегията е по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, на мярка 19 „водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г.

Най-голям процент финансиране е предвиден за земеделските производители чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и за подкрепа на бизнес проекти чрез подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. На следващо място с висок процент финансиране са проекти за дребномащабна и туристическа инфраструктура, където основен получател на средства са местните власти. Чрез включването на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата“ се осигурява ресурс за финансиране на проекти на читалища и неправителстевни организации от всички населени места на двете общини.

Чрез осигурените 1,5 милиона лева от ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат финансирани и реализирани 8 проекта в 4 подмерки „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица, „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на двете общини“, „Социални иновации за активно социално включване“ и „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“.

Финансирането на Мултифондовата стратегия е за периода от 2016 г. до 2023 г, като се предвижда и осигуряване на допълнителен бюджет от 970 000 лева за покриване на административните разходи на публично-частното партньорство, активно ангажиране на местната общност, подкрепа за развитие на местен капацитет за разработване и управление на проекти за период от 7 години. Потенциални бенефициенти на проекти по мултифондовата стратегия са двете общини – Лясковец и Стражица, земеделските производители, малки и средни предприятия, НПО, читалища и социални предприятия.

Припомняме, че в периода 2011 – 2015 година, МИГ Лясковец – Стражица, като  единствената действаща на територията на област Велико Търново стратегия, успя да финансира 52  проекта по Програмата за развитие на селските райони, благодарение на което беше подобрено качеството на живот на територията на двете общини, беше променен облика на 7 села, чрез проекти на бизнеса бяха създадени нови работни места и бяха реализирани иновативни проекти за развитие на биологична лозарска ферма, мини фотоволтаична централа, мобилни здравни и социални услуги, културни иновации – арт-център, открита сцена на изкуствата и опазване на лясковската иконопис.

Вход | Статии (RSS) | Хотел във Велико Търново | Хотел в Арбанаси | Лазерна епилация във Велико Търново
© Синхрон медия ООД
Повече в Новини
Музеят представя в изложба даренията, получени през тази година

Регионален исторически музей-Велико Търново ще представи в изложба даренията, които са постъпили в неговите фондове през 2016 година. Експозицията „Заедно…

Затвори